Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Serveis sanitaris - Línies de recerca Jordi Alonso

Tornar

Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut a Catalunya: Estat actual i evolució de les diferències per edat, gènere, classe social i regions sanitàries (ESCA)

Equip Investigador: Ferrer, M (IP), Alonso, J; Cunillera, O; Garin, O; Herdman, M; Pardo, Y; Rajmil, Ll, Schmitd S, Vilagut, G.

Resum

- Antecedents: Les enquestes de salut tradicionalment han mesurat l’estat de salut percebut amb la pregunta de salut general. El desenvolupament de les mesures de qualitat de vida relacionada amb la salut (QVRS) durant els darrers anys ha impulsat la inclusió d’algun instrument multidimensional en les enquestes de salut. Tot i això l’enquesta de salut de Catalunya (ESCA) és de les primeres en disposar de tres edicions consecutives amb un qüestionari genèric de QVRS, el EQ-5D. A més la última edició de la ESCA va incloure el SF-12 en una submostra dels adults i el KIDSCREEN-10 pels nens.

- Objectius:

  • Estudiar l’evolució de la QVRS a la població general catalana 1994 - 2006.
  • Avaluar el impacte dels trastorns crònics més prevalent sobre la QVRS.
  • Comparar las característiques mètriques de l’EQ-5D amb l’SF-12 i SF-6D.
  • Disposar de normes poblacionals del SF-12v2.

- Metodologia: Cadascuna de les edicions de la ESCA es un estudi transversal independent d’una mostra representativa de la població general catalana. El mostreig es aleatori estratificat en dos nivells: primer segons regions sanitàries i segon per selecció aleatòria d’habitants d’un municipi. D’aquesta manera mostres representatives de 15.000, 8.400 i 18.126 individus (dels quals 12.567, 7.157 i 15.926 eren >15 anys) respectivament per les edicions de 1994, 2002 i 2006 van respondre l’entrevista. El qüestionari de la ESCA inclou característiques sociodemogràfiques, estat de salut percebut, conductes relacionades amb la salut i utilització de serveis sanitaris. Les anàlisis es dugueren a terme utilitzant el paquet estadístic SUDAAN versió 8.0. Els errors estàndards (SE) i els tests de significació es van calcular mitjançant el mètode de les series de Taylor amb disseny amb reemplaçament per tindre en compte que la fracció de mostra en el primer nivell era petita. Les característiques de la mostra van ser descrites calculant el nombre cru d’individus en cada grup, el percentatge emprant pesos, i el seu error estàndard.

- Resultats: L’índex de Salut EQ-5D mostra a nivell global una evolució negativa cap a l’empitjorament. Ara bé, l’empitjorament entre les edicions de 1994 y 2006 sols es poden qualificar de rellevants en el grup de 75 i més anys. L’únic estudi semblant publicat, mostra deteriorament en la població sueca (1998-2004).

L’impacte sobre la salut de la majoria dels trastorns crònics s’ha mantingut estable en el temps, únicament la hipertensió i la depressió mostrant un empitjorament lleuger. D’altra banda, es important destacar la notable disminució del impacte sobre la salut de l’embòlia entre 1994 i 2006.

Malgrat l’ EQ-5D es més sensible que el SF-6D per a determinar la càrrega dels trastorns crònics en les enquestes de salut, l’SF-12 resulta una alternativa adequada al EQ-5D donada la informació complementària aportada pels components sumaris físic i mental.

Paraules clau: Enquestes de salut, QVRS, EQ5D, SF-12.

Finançament: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte