Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Serveis sanitaris - Línies de recerca

El nostre Grup aplica mètodes epidemiològics i psicomètrics per a produir nous coneixements sobre les necessitats d'atenció sanitària i els resultats de la utilització dels serveis sanitaris. El nostre interès de recerca se centra en la càrrega dels trastorns mentals comuns i el càncer. Utilitzem mètodes moderns de medició de la qualitat de vida relacionada amb la salut, el benestar, el treball i la discapacitat.  També desenvolupem activitats educatives, de tutoria i de transferència de coneixement.

CÀRREGA DE LA MALALTIA MENTAL

Freqüència, factors de risc, discapacitats i costos econòmics i socials relacionats amb els trastorns mentals comuns i el suïcidi. Som membres del World Mental Health (WMH) Surveys, un consorci de més de 30 països, coordinat per la Universitat de Harvard i l'OMS per a promoure estudis internacionals d'epidemiologia psiquiàtrica. J Alonso és el coordinador europeu i líder del grup de càrrega dels problemes de salut mental.

La nostra recerca se centra en la càrrega dels trastorns mentals i els pensaments i conductes suïcides, i en l'estimació de la necessitat d'atenció de la salut mental a nivell de la població general i en poblacions específiques (en particular, estudiants universitaris), duta a terme a diversos països simultàniament. A més, a l'avaluació de l'impacte de la pandèmia de COVID-19 a la salut mental dels treballadors de la salut i la població en general.

Projectes en curs o recents

 • PROMES-U: Promoció de la salut mental entre estudiants universitaris. J. Alonso, PI. (ISCIII/FEDER PI20/0006, 2021-23).
  PROMES-U és un projecte de recerca que té com a objectiu millorar la salut mental dels estudiants universitaris mitjançant l'estudi dels factors que poden influir en l'aparició de problemes de salut mental, així com dur a terme i avaluar intervencions en línia per promoure la salut mental i prevenir la depressió i l'ansietat.
  https://www.promesinfo.org/
   
 • MINDCOVID: Impacte en salut mental i necessitats d'atenció associades a la pandèmia COVID-19. J. Alonso, Coordinator and PI. (ISCIII-Ministerio de Ciencia e Innovación/FEDER COV20/00711, 2020-21).
  Els objectius principals del projecte eren: (1) avaluar l'impacte en la salut mental del brot de COVID-19 entre els casos o contactes propers recentment aïllats o en quarantena, personal sanitari i la població en general; (2) identificar els factors de risc i de protecció per a l'aparició i la persistència de la salut mental adversa; (3) quantificar l'ús dels recursos de salut mental disponibles; i (4) quantificar les necessitats de salut mental no satisfetes.
  www.mindcovid.org
   
 • WEMWBS: La mesura del benestar mental com a indicador per a la monitorització de la salut de la població. G. Vilagut, PI. (ISCIII-FEDER PI19/00109, 2020-22).
  El projecte tenia com a objectiu avaluar les propietats de mesura de l'escala Warwick Edinburgh Mental Well?Being Scale (WEMWBS) i la seva versió curta en castellà; desenvolupar estratègies d'interpretació vàlides per al WEMWBS pel seguiment de la salut de la població i l'avaluació de les intervencions de prevenció i promoció de la salut; i avançar en el coneixement sobre el benestar mental a Catalunya i els seus determinants, tendències en el temps i comparació amb altres poblacions europees.
   
 • CODIRISC: Incidència poblacional de la temptativa i de la repetició de temptativa de suïcidi: avaluació del Codi risc suïcidi de Catalunya. J. Alonso, Coordinator and PI. (ISCIII-FEDER PI17/00521, 2018-22).
  Aquest projecte proposava: (A) estimar la incidència poblacional d'intent i reintent de suïcidi; (B) identificar els factors clínics, demogràfics, psicomètrics, neuropsicològics, biològics i de resposta a l'estrès (marcadors psiconeuroendocrins, inflamatoris, genètics i de neuroimatge) en els intents de suïcidi; i (C) avaluar l'efectivitat i el cost del programa del Codi de risc de suïcidi (CRS).
  www.codirisc.org/home

EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA DELS PENSAMENTS I COMPORTAMENTS SUICIDES

Aquesta línia de recerca emergent, dirigida pel Dr. Philippe Mortier, estudia l'ocurrència i els determinants dels pensaments i conductes suïcides a la població general i clínica. Utilitzem metodologies de darrera generació (per exemple, aprenentatge automàtic, avaluació ambulatòria) per modelar i predir pensaments i conductes suïcides i resultats adversos relacionats. A més, mitjançant una xarxa multidisciplinària de socis de recerca nacionals i internacionals, desenvolupem eines de suport a la presa de decisions clíniques, orientades a l'usuari, que milloren la gestió del risc de suïcidi en diversos entorns sanitaris. Fomentem el desenvolupament d'intervencions personalitzades de prevenció del suïcidi, basades en la millor evidència científica, així com l'assignació personalitzada de recursos sanitaris.

Projectes en curs o recents

 • PERMANENS: Towards Personalized Clinical Management of Suicide Risk through Data-Driven Clinical Decision Support using Transnational Electronic Registry Data. P. Mortier, PI. (ERAPERMED JTC 2022 2022-091 / ISCIII AC22/00006, 2023-25).
  El projecte PERMANENS té com objectiu millorar la prevenció del suïcidi mitjançant el desenvolupament d'un Sistema de Suport a la Decisió Clínica (SSDC) personalitzat, és a dir, un programa de software mèdic que ajudi en l'avaluació clínica personalitzada i la gestió del risc de suïcidi. El SSDC innovarà la pràctica clínica actual (1) augmentant la precisió predictiva de l'avaluació del risc de suïcidi; (2) permetent l'avaluació del risc d' un tractament inadequat entre pacients amb risc de suïcidi; (3) permetent l'estratificació detallada del risc clínic; i (4) permetent la concordança personalitzada dels perfils de risc identificats amb un tractament eficaç per tal de millorar les trajectòries de tractament indicades i personalitzades entre pacients amb risc de suïcidi.
   
 • RECIPROC: Hacia la prevención personalizada del suicidio: mejorar la evaluación del riesgo clínico y la asignación del tratamiento indicado entre los pacientes con riesgo de suicidio. P. Mortier, PI. (ISCIII PI22/00107, 2023-25).
  El projecte RECIPROC té com a objectiu millorar la prevenció del suïcidi mitjançant el desenvolupament d'un prototip de sistema de suport de decisions clíniques (SSDC) que ajudi els clínics en diversos àmbits sanitaris en l'avaluació i la gestió personalitzades del risc de suïcidi.
   
 • Cap a la prevenció personalitzada del risc de suïcidi - Millora de l'avaluació clínica del risc i de l'assignació al tractament en els pacients en risc de suïcidi. P. Mortier, PI. (Fundació la Marató de TV3 202220-30-31, 2023-25).
  El projecte pretén desenvolupar un prototip de Sistema de Suport a la Decisió Clínica (SSDC), és a dir, un programa de software mèdic que ajudi el personal sanitari a l'avaluació i gestió personalitzada del risc de suïcidi.

MESURA DE RESULTATS I EXPERIÈNCIES REPORTADES PER PACIENTS (PROMS I PREMS)

Adaptació i validació de més de 50 PROMs al castellà, i desenvolupament d'una guia estàndard per avaluar la qualitat d'aquests instruments (EMPRO). Hem creat i mantenim BiblioPRO, una biblioteca virtual de PROMs en castellà.

Participem en el desenvolupament d'un nou conjunt d'eines per mesurar la Qualitat de Vida en pacients amb càncer europeus (EuonQoL, EU Mission Cancer); en la implantació de PROMs i PREMs en l'atenció clínica rutinària (FIS ISCIII 2022-24); i formem part de grans iniciatives internacionals: PROMIS-Patient-Reported Outcomes Measurement Information System, ISOQOL-International Society for Quality of Life Research Committee of Standards and Good Scientific Practices, ICHOM-International Consortium for Health Outcomes Measurement, COSMIN-COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments i SISAQOL-Setting International Standards in Analysing Patient-Reported Outcomes and Quality of Life Endpoints.

Projectes en curs o recents

 •  EUonQoL: Quality of Life in Oncology: measuring what matters for cancer patients and survivors in Europe. M. Ferrer, PI. European Commission Horizon Europe Cancer Mission calls 2022 (Proposal 101096362, 2023-26).
  EUonQoL té com a objectiu desenvolupar, posar a prova i validar l'EUonQoL-Kit, un sistema unificat i liderat per pacients per a l'avaluació de la qualitat de vida (QdV, QoL en anglès), basat en avaluacions i preferències de pacients i supervivents de càncer. L'EUonQoL-Kit es desenvoluparà des de la perspectiva del pacient, s'administrarà digitalment, estarà disponible als idiomes de la UE i dels països associats, i s'aplicarà en futures enquestes periòdiques per contribuir a la missió de la UE sobre el càncer. 
  www.euonqol.eu
 • Implementació de PROMs i PREMs a l'atenció clínica rutinària: avaluació dels seus requisits i impacte. O. Garin, PI. (ISCIII and co-funded by the European Union PI21/00026, 2022-24).
  L'objectiu és avaluar l'eficàcia de la implementació de PROMs i PREMs a l'atenció clínica rutinària per millorar els resultats de salut i la satisfacció amb la gestió sanitària.
   
 •  Aplicació dels instruments PRO a Espanya.  O. Garin, PI. (ISCIII-FEDER PI16/00130, 2017-21).
  Avaluació de la qualitat i les implantacions a Espanya durant la darrera dècada d'instruments PRO (Patient-Reported Outcomes) específics per a pacients amb patologies prioritàries: mal d'esquena i coll, cardiopatia isquèmica, diabetis, ictus i malaltia pulmonar obstructiva crònica.

INVESTIGACIÓ COMPARATIVA DE L'EFECTIVITAT

Investigació comparativa de l'efectivitat amb PROMs com a resultats principals, així com l'aplicació de PROMs i PREMs en avaluacions econòmiques, seguiment de pacients en l'atenció clínica rutinària i millora de la qualitat de l'atenció. Hem creat i seguit una de les cohorts de càncer de pròstata localitzat més grans a Europa (ISCIII 2022-24, AECC 2022-25 i el Registre Global TrueNTH de Movember Foundation).

Projectes en curs o recents

 • SISAQOL: Establishing international standards in the analysis of patient-reported outcomes and health-related quality of life data in cancer clinical trials. M. Ferrer, advisory board. (EC Horizon 2020, 945042, 2021-24).
  Comptant amb un potent consorci internacional i amb múltiples parts interessades, la iniciativa té com a objectiu trobar un consens sobre mètodes adequats per analitzar objectius PRO vàlids en assaigs clínics aleatoris (ECAs) de càncer i maneres de comunicar aquests resultats PRO d'una manera estandarditzada que sigui comprensible per a tothom.
  http://www.sisaqol-imi.org/
   
 • Investigació comparativa de l'efectivitat per a la presa de decisions compartida en el tractament del càncer de pròstata localitzat amb modalitats noves i tradicionals. M. Ferrer, PI. (ISCIII PI21/00023 2022-24, AECC PRYES223070FERR 2022-25).
  Els objectius principals del projecte són dos: (1) Comparar l'efectivitat en pacients amb càncer de pròstata localitzat en termes de mortalitat, control del càncer i resultats reportats pel pacient (PRO), entre: A. Prostatectomia radical oberta, braquiteràpia planificada prèviament, i radioteràpia externa conformada 3D, 20 anys després del tractament; i B. Vigilància activa, prostatectomia robòtica, braquiteràpia en temps real i radioteràpia guiada per imatge, 5 anys després del tractament. (2) Desenvolupar un ajut per a la presa de decisions que incorpori els resultats reportats pels pacients per a cada opció de tractament, juntament amb els criteris de valoració del control del càncer, cosa que garanteix un coneixement adequat del pacient sobre el càncer de pròstata localitzat i les alternatives de tractament per facilitar el procés de presa de decisions compartida.
   
 • TNGR-PCO: TrueNTH Global Registry -Prostate Cancer Outcomes. M. Ferrer, PI. (Movember Foundation TNGR-PCO, 2017-23).
  El Registre Global TrueNTH (TNGR) és un registre internacional per a homes amb càncer de pròstata localitzat i localment avançat. Actualment hi participen més de 92.000 homes de 13 països. Més de 58.000 qüestionaris (o PRO) recopilats destaquen com és realment tenir càncer de pròstata. La recopilació d'aquesta informació en un registre a gran escala ens permet identificar tendències en pràctiques de diagnòstic i tractament a tota la població, comprendre quin efecte tenen els diferents tractaments en la qualitat de vida i fer un seguiment de les taxes de supervivència a nivell mundial.
  tngr.movemberhealth.org
   
 • Efectivitat del tractament de les lesions massives del maneguet rotador de l'espatlla avaluada amb resultats rellevants per al pacient. M. Ferrer, PI; C Torrens, co-PI (ISCIII-FEDER PI18/00152, 2019-23).
  Aquest estudi va tenir com a objectiu aconseguir (1) Identificació, a través d'un estudi qualitatiu, dels resultats del tractament que són rellevants per a les persones amb estrips massius al maneguet rotador de l'articulació de l'espatlla; i (2) Comparació de l'efectivitat del tractament conservador, la cirurgia de descompressió artroscòpica i la pròtesi d'espatlla invertida, en termes de resultats rellevants per als pacients i la qualitat de vida relacionada amb la salut.
   
 • ARCA: Assessment of treatment with Long Acting Bronchodilators in children with asthma.
  M. Ferrer, PI. (ISCIII-FEDER PI15/00449 2016-2020).
  L'estudi ARCA va tenir com a objectiu avaluar: (1) El risc d'exacerbacions greus de l'asma en nens amb asma tractats amb broncodilatadors d'acció perllongada (LABA), en comparació dels tractats només amb corticosteroides inhalats (CI); i (2) La qualitat de vida relacionada amb la salut dels nens amb asma a Espanya i la seva relació amb l'adherència al tractament i el control dels símptomes, segons el tipus de tractament i l'edat.

Contacte

Coordinador:
Jordi Alonso(ELIMINAR)

Tel:
(34) 93 316 07 60

Fax:
(34) 93 316 07 97

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte