Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

25/05/2009 - Informació institucional

Concedida una patent al grup de recerca en serveis sanitaris

Concedida una patent al grup de recerca en serveis sanitaris

En el “Boletin Oficial de la Propiedad Industrial” s’ha publicat en data 1 de maig de 2009 la concesió de la Patent d’invenció nºP 200600211 al “Procedimento y sistema para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud de una persona”, qüestionari de salut dissenyat pel grup de recerca en serveis sanitaris de l’IMIM, que proporciona un procediment per a avaluar la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (CVRS) d'una persona, sense requerir la intervenció d'un expert en l'avaluació de l'estat de salut percebut.

Una de les variables més utilitzades en l'avaluació de resultats en salut és la constituïda per la “Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut” (CVRS), també referenciada com “Estat de Salut Percebut”. En l'actualitat, la forma més comuna d'avaluar la CVRS d'una persona o d'un grup de persones es basa en la utilització de qüestionaris estandarditzats. D'acord amb l'estat actual de la tècnica, el qüestionari pot emplenar-se normalment per escrit (la persona respon a unes preguntes, sobre paper), per entrevista personal o telefònica (en ambdós casos, un entrevistador formula unes preguntes i anota les respostes proporcionades per la persona entrevistada), en aproximadament 10 minuts. Aquestes respostes han de ser codificades i tabulades en una base de dades, per a poder aplicar després un algoritme de correcció del qüestionari i obtenir les puntuacions.

No obstant això, existeixen diferents inconvenients que impedeixen la utilització d'aquestes mesures d'avaluació en la pràctica clínica. Un primer inconvenient es basa en el fet que les puntuacions dels qüestionaris de CVRS, sovint, són difícilment interpretables pel clínic responsable del pacient en cada cas, pel que sol ser necessària l’intervenció d'experts en l'avaluació de la CVRS. Un procediment que s'ha utilitzat amb freqüència per a facilitar la interpretació, es basa en la comparança de les puntuacions dels subjectes amb les puntuacions d'una mostra representativa de la població general (normes poblacionals). Una limitació fonamental d'aquest procediment és que en molts casos els grups dels pacients difereixen en edat, sexe i nivell socioeconòmic de la població general. Tanmateix, es tracta del procediment més intuïtiu per a augmentar l’interpretatibilitat de les puntuacions dels qüestionaris.

Un altre inconvenient especialment important és la falta de temps que existeix en la pràctica clínica habitual per a lliurar el qüestionari d'avaluació, explicar al pacient com s'emplena, recollir-lo, introduir les respostes en una base de dades, i corregir-lo, amb la intenció d'obtenir les puntuacions que representen la visió del pacient sobre l'àrea de la salut que s'està avaluant. És un objectiu de la present invenció proporcionar un procediment per a avaluar la CVRS d'una persona, que no requereix la intervenció d'un expert en l'avaluació de l'estat de salut percebut.

Aquest objectiu s'aconsegueix proporcionant un procediment per a avaluar la CVRS d'una persona a partir de dades de salut introduïts per aquesta persona, d'acord amb un qüestionari de salut, en un sistema de computació. Aquest procediment proporciona en temps real una estimació molt afinada de la qualitat de vida relacionada amb la salut de la persona, en un moment concret, i referida a la normalitat de la població general amb la mateixa edat i sexe. Això es deu al fet que els resultats del qüestionari de CVRS són interpretables en si mateixos, sense requerir un expert en l'avaluació de la CVRS d'una persona, sent, per exemple, el propi metge de la persona (pacient) o la companyia farmacèutica, el qual els interpreti. Ja que els resultats són interpretables en si mateixos al ser calculats tenint en compte l'edat i el sexe de la persona avaluada, proporcionen una idea comparativa molt ajustada del nivell de deterioració de la CVRS de la persona respecte a la CVRS de la població general de la mateixa edat i sexe.

A més, la invenció aporta altres avantatges que es descriuen a continuació. En primer lloc, el fet que el resultat del qüestionari de salut estigui referit al normal per a l'edat i el sexe de la persona i, per tant, que els resultats siguin interpretats directament, permet que la invenció sigui incorporada amb facilitat a la pràctica clínica, oferint un nivell de CVRS de referència (per exemple com objectiu terapèutic). A més, permet la incorporació activa del propi pacient en el procés assistencial.

En segon lloc, el fet que el qüestionari sigui emplenat sobre un sistema de computació permet reduir considerablement el temps invertit en tot el procediment de la invenció: les dades de salut introduïts per la persona poden ser tabulats directament en un repositori (base de dades); no és necessària la presència d'un tècnic per a entrevistar-se amb la persona, ja sigui presencial o per telèfon, per a lliurar el qüestionari a la persona, per a explicar com s'emplena, per a recollir-lo o per a tabular les dades en el repositori o corregir les dades de salut introduïts per la persona. Aquesta reducció de temps respecte a la tècnica anterior facilita també la introducció de la invenció en la pràctica clínica.

Òbviament, la complimentació del qüestionari pot realitzar-se sobre qualsevol sistema de computació, ja sigui, per exemple, un ordinador personal, un ordinador portàtil, un tablet pc o una PDA.

Totes les notícies

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte