Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Epidemiologia i salut pública

Tornar

Objectius assolits

Objectius científics

Investigadors del Grup d'Epidemiologia Cardiovascular i Genètica han:

 • Analitzat la relació entre les enfermetats inflamatòries cròniques immunomediades i el risc cardiovascular.
 • Desenvolupat i validat un mètode d'autodetecció del risc cardiovascular.
 • Avaluat l'eficàcia de les estratègies de prevenció primària cardiovascular (com l'ús d'estatines), i de les intervencions terapèutiques (com la revascularització) en pacients amb síndrome coronària aguda i malaltia arterial perifèrica.
 • Contribuït al coneixement de l'arquitectura genètica i epigenètica de diversos trets cardiovasculars, com l'infart de miocardi, l'ictus, el perfil lipídic, la diabetis, la hipertensió i l'obesitat.
 • Inici del seguiment d'11.000 participants de la cohort REGICOR.

Investigadors del Grup de Risk Cardiovascular i Nutrició han:

 • Informat que una intervenció amb olis d'oliva verges enriquits en compostos fenòlics millora el contingut antioxidant de les HDL en subjectes hipercolesterolèmics.
 • Observat que l'erradicació preoperatòria de l'Helicobacteri pylori millora el pes corporal i els triglicèrits a curt termini, després d'una cirurgia bariàtrica.
 • Informat que la incidència de la diabetis tipus II en la població treballadora es troba dins del rang establert en la població general.
 • Observat que el bypass gàstric en Y de Roux per via laparoscòpica s'associa a una major reducció del colesterol total i del colesterol de lipoproteïnes de baixa densitat en comparació amb la gastrectòmia en màniga, després d'un seguiment de 5 anys.
 • Establert l'eficàcia de l'aplicació d'un programa d'intervenció d'activitat física diària, en el qual l'objectiu de l'activitat aeròbica es basaba principalment en caminar a pas lleuger, en subjectes d'edat avançada, després d'un any de seguiment.
 • L'activitat física en el temps de lleure s'associa inversament amb l'índex de massa corporal, el perímetre de la cintura i la incidència de l'obesitat general i abdominal, en individus d'edat avançada.
 • Establert que els nivells més alts d'activitat física en el temps de lleure i l'adherència a la dieta mediterrània s'associen per separat i conjuntament amb una menor mortalitat per a totes les causes. El descobriment que l'activitat física en el temps de lleure està inversament associada amb la mortalitat és rellevant, perquè és una opció factible per als adults grans.
 • Informat que el temps de pantalla, l'activitat física, la freqüència dels àpats i l'alimentació externa prediuen l'adherència a la dieta mediterrània independentment de la qualitat de la dieta de base, en infants espanyols.
 • Informat d'un programa d'intervenció en obesitat infantil basat en la comunitat sobre mesures antropomètriques i estil de vida, en infants espanyols de 8 a 10 anys.
 • Revisat l'associació entre la diversitat de la microbiota i l'obesitat i els canvis de pes.
 • Revisat els resultats a mig termini del bypass gàstric en Y de Roux per via laparoscòpica i de la gastrectòmia en màniga per via laparoscòpica.

Investigadors del Registre Cardíac de Girona-Grup REGICOR han:

 • Analitzat la càrrega de la malaltia coronària i els factors de risc cardiovascular i les seves tendències a nivell poblacional en totes les edats.
 • Analitzat la validesa de les funcions de risc cardiovascular i el valor predictiu afegit dels nous biomarcadors (taxa de filtració glomerular, albúmina, vitamina D, Apo A i Apo B, biomarcadors inflamatoris).
 • Avaluat l'eficàcia de les estratègies de prevenció primària cardiovascular (com l'ús d'estatines) i de les intervencions terapèutiques (com l'estratègia invasiva en front a la conservadora) en pacients amb una síndrome coronària aguda.
 • Identificat diversos predictors de mortalitat intrahospitalària i s'ha analitzat la variabilitat interhospitalària en pacients amb síndrome coronària aguda.
 • Contribuït al coneixement de la hipertensió genètica.
 • Iniciat el seguiment dels 11.000 participants de la cohort REGICOR.
 • Analitzat el paper dels miRNAs en el desenvolupament de l'aterosclerosi i el seu paper com a predictors de futurs esdeveniments de malaltia coronària.
 • Avaluat les tendències, projeccions i conseqüències del sobrepes i la diabetis en la població espanyola.
 • Analitzat la validesa de les funcions de risc cardiovascular i el valor predictiu afegit dels nous biomarcadors (taxa de filtaració glomerular, albúmina, vitamina D, Apo A i Apo B, biomarcadors inflamatoris).
 • Avaluat l'eficàcia de les estratègies de prevenció primària cardiovascular (com l'ús d'estatines) i les intervencions terapèutiques (com l'estratègia invasiva en front a la conservadora) en pacients amb una síndrome cornària aguda.
 • Identificat diversos predictors de mortalitat intrahospitalària i s'ha analitzat la variabilitat interhospitalària en pacients amb síndrome coronària aguda.
 • Contribuït al coneixement de la hipertensió genètica.
 • Iniciat el seguiment dels 11.000 participants de la cohort REGICOR.
 • Analitzat el paper dels miRNAs en el desenvolupament de l'aterosclerosi i el seu paper com a predictors de futurs esdeveniments de malaltia coronària.
 • Avaluat les tendències, projeccions i conseqüències del sobrepes i la diabetis en la població espanyola.

Investigadors del Grup d'Epidemiologia Clínica i Molecular del Càncer han:

 • Explicat la influència relativa de les concentracions d'oligoelements a l'estat mutacional del oncogen KRAS en pacients amb càncer de pàncrees.
 • Descrit els factors ocupacionals que influeixen en les conseqüències d'oligoelements en els casos de càncer de pàncrees.
 • Demostrat que les conseqüències sanguínies més elevades de contaminants tòxics persistents s'associen a fenotips metabòlics poc saludables, no només en individus obesos i amb sobrepes, sinó també en individus de pes normal.

Investigadors del Grup d'Epidemiologia i Avaluació han:

 • Descrit el tractament i les complicacions a llarg termini del carcinoma ductal in situ en les participants en el cribatge de càncer de mama.
 • Descrit les complicacions a llarg termini i els reingressos de les pacients amb càncer de mama (invasiu i CDIS), segons el tractament i el mode de diagnòstic.
 • Revisat sistemàticament i valorat críticament l'ús dels serveis d'atenció sanitària entre les supervivents de càncer de mama a llarg termini.
 • Revisat sistemàticament i valorat críticament els models de predicció del risc de càncer de mama individualitzats i les estratègies de cribatge del càncer de mama personalitzades.
 • Aprofundit en el coneixement de la relació entre les característiques clíniques i histològiques dels càncers de mama en dones amb diagnòstic patològic previ de malaltia mamària benigna a Espanya i la determinació del risc a llarg termini de càncer de mama detectat per cribatge i d'interval, després de resultats falsos positius en el cribatge mamogràfic en una anàlisi conjunta d'una cohort internacional.
 • Descrit la relació entre els vlos de FIT (prova immunològica fecal) per sota del llindar de positivitat i el diagnòstic de càncers d'interval i el risc futur de neoplàsia colorrectal avançada en un programa de cribatge de càncer colorrectal i s'han descrit els factors que influexen en el diagnòstic de càncer colorrectal en el servei d'urgències.
 • Iniciat una col·laboració internacional per a participar en un gran assaig controlat aleatori europeu (MyPEBS) per avaluar les estratègies de cribatge del càncer de mama personlitzades basades en el risc individual de les dones.
 • Descrit la relació entre els valors de FIT (prova immunològica fecal) per sota del llindar de positivitat i el diagnòstic de càncers d'interval i el risc futur de neoplàsia colorrectal avançada en un programa de cribatge de càncer colorrectal i s'han descrit els factors que influeixen en el diagnòstic de càncer colorrectal en el servei d'urgències.
 • Iniciat una col·laboració internacional per a participar en un gran assaig controlat aleatori europeu (MyPEBS) per avaluar les estratègies de cribatge del càncer de mama personalitzades basades en el risc individual de les dones.

Investigadors del Grup de Recerca en Serveis Sanitaris han:

 • Descrit la bretxa en el tractament dels trastorns d'ansietat, descobrint un nivell més baix d'utilització dels serveis sanitaris i que menys d'un 10% dels casos reben un tractament adequat en tot el món.
 • Descrit la prevalença i els factors de risc dels trastorns mentals entre els estudiants universitaris, inclosos els pensaments i comportaments suïcides, els trastorns mentals comuns i la discapacitat associada en 8 països.
 • Revisat sistemàticament els factors de risc de pensaments i comportaments suïcides en adolescents i adults joves, i s'ha estimat quantitativament el risc associat a l'exposició primerenca a la violència interpersonal (abús, maltracte, negligència, assetjament i violència comunitària), i l'orientació sexual (LGBT).
 • LLançat un projecte de recerca col·laborativa per a estudiar el risc d'intents i reintents suïcides greus a Catalunya, basat en l'innovador programa de prevenció Codi de Risc Suïcida.
 • Col·laborat en la publicació dels resultats de la Càrrega Global de la Malaltia amb estimacions per a 2017 a tot el món, així com el·laboració d'anàlisis detallades per a Espanya.
 • Revisat sistemàticament els estudis longitudinals per a avaluar l'impacte dels tractaments primaris per al càncer de pròstata localitzat, mesurat amb els resultats reportats pels pacients (PROs), i per a examinar les diferències entre les modalitats dins dels tractaments.
 • Descrit, per primera vegada, l'impacte de l'asma en la qualitat de vida relacionada amb la salut dels pacients, comparant-la amb les normes de referència de la població general, estratificant per gènere.

Investigadors del Grup de Ciutats Saludables i Justícia Ambiental han:

 • Iniciat estudis i anàlisis comparatives (finalitzades/publicades per a la ciutat de Nova York) sobre la relació entre l'exposició als espais verds i la salut, amb la gentrificació com a factor mediador.
 • Iniciat un estudi sobre la salut i el benestar percebuts per les famílies (inclosos els pares i els infants) de les intervencions de reverdiment urbà a Barcelona.
 • Iniciat estudis sobre la relació entre la gentrificació i els impactes en la salut.
 • Iniciat un estudi sobre la reestructuració del sistema estatunidenc de prestació de serveis sanitaris i l'accés a l'atenció i els llocs de treball de qualitat (aburgesament sanitari) a Dallas, Seattle, Filadelfia i Atlanta.
 • Avaluat les repercussions de la jardineria urbana en les teulades sobre la salut dels participants amb discapacitats mentals i problemes de salut mental.

Investigadors del Grup de Recera d'Infertilitat de Barcelona han:

 • Avaluat la relació entre la contaminació de l'aire i la reproducció assistida.
 • Contribuït al coneixement dels efectes de la tecnologia de reproducció assistida en els resultats perinatals (part prematur i pes en néixer).

Investigadors del Grup de Recerca en Cures d'Infermeria han:

 • Continuat l'estudi quasi-experimental per a determinar l'eficàcia d'una intervenció infermera en pacients epilèptics i la seva percepció de risc.
 • Iniciat un estudi quasi-experimental multicèntric per a determinar l'impacte del programa "Centres compromesos amb l'excel·lència en cures" en l'entorn de treball de les infermeres i les seves actituds de pràctica basada en l'evidència.
 • Iniciat la validació de l'escala de càrrega de treball d'infermeria de l'UCI (Nursing Workload Scale - NAS) basada en registres electrònics.

Investigadors del Grup d'Epidemiologia Social i Salut Laboral han:

 • Completat un Qüestionari Bàsic de Treball i Ocupació, que proporciona dades comparables i representatives a nivell nacional sobre el treball i l'estat de salut dels treballadors de vuit països d'Amèrica Llatina i el Carib.
 • Establert una associació entre les trajectòries inestables del mercat laboral i la jubilació anticipada per incapacitat permanent i la mortalitat, a partir de les anàlisis de la Mostra Continua de Vida Laboral espanyola.
 • Iniciat un assaig aleatori per grups per a reduir la morbilitat i la discapacitat musculoesquelètica entre els treballadors sanitaris.
 • Identificat sèries de casos de pacients ingressats en el PSMar amb sospita de malaltia professional.

Investigadors del Grup d'Epidemiologia Laboral i Medioambiental han:

 • Estat líders d'OMEGA-NET, una xarxa per a integrar i optimitzar les cohorts laborals a Europa i ajudar a fomentar entorns laborables saludables.
 • Demostrat que sopar aviat s'associa a un menor risc de càncer de mama i pròstata. Les persones que sopen abans de les 9 de la nit o esperen dues hores abans d'anar a dormir tenen menys risc de patir càncer de mama i pròstata.
 • Contribuït a un nou estudi que analitzà a 2.000 dones -la meitat d'elles amb càncer de mama- de diverses parts d'Espanya i que va concloure que l'exposició als nivells comuns de THM a l'aigua potable no s'associava amb el càncer de mama.
 • Descobert que l'exposició nocturna a la llum blava està relacionada amb el càncer de mama i de pròstata. L'estudi es basa en imatges preses per astronautes per avaluar la il·luminació exterior a Madrid i Barcelona.

Investigadors del Grup de Salut Respiratòria, Contaminació Atmosfèrica i Desenvolupament Infantil han:

 • Contribuït a fer possible que 1.200 dones embarassades de Barcelona participin en un dels estudis més grans sobre contaminació atmosfèrica i embaràs. El projecte BISC avaluarà el paper de la placenta en relació amb els contaminants atmosfèrics i el desenvolupament cerebral dels infants, abans i després del naixement. La cohort està finançada per l'ERC Avanced Grant i una subvenció de l'Institut d'Efectes sobre la Salut dels Estats Units.
 • Descobert que la dieta mediterrània durant l'embaràs s'associa a un menor risc de creixement accelerat de l'infant.
 • Descobert que el gen de risc de la malaltia d'Alzheimer pot agreujar els efectes de la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament neurològic dels infants. Els infants portadors de la variant ε4 del gen APOE poden ser especialment vulnerables als efectes perjudicials dels contaminants atmosfèrics en el cervell.
 • Contribuït al projecte POLAR, finançat pel projecte de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia, que utilitza eines innovadores (aplicació mòbil) per al seguiment de la rinitis al·lèrgica i la seva relació amb els factors sanitaris i ambientals.

Obectius tecnològics i translacionals

Els Grups EPISAP han contribuït als següents assoliments en matèria de translació i innovació:

-Consolidació i expansió de plataformes tecnològiques i serveis:

 • BiblioPRO, biblioteca online de referència dels Resultats Informats pels Pacients (PRO) en espanyol (www.bibliopro.org).
 • Model CASSANDRA, aplicació web d'accés obert que s'utilitza per avaluar l'impacte d'intervencions preventives a nivell de població (www.redheracles.net/cassandra/es/).
 • Instrument d'avaluació comparativa EURHOBOP, desenvolupada per investigadors d'EPISAP per a supervisar els resultats de les malalties coronàries en els hospitals
 • Software online GRANMO per a l'estimació del tamany de la mostra en la recerca biomèdica (https://www.imim.es/ofertadeserveis/software-public/granmo/index.html).
 • REGICOR funció de risc cardiovascular per a la prevenció primària, que es configura en les històries clíniques electròniques de Madrid, Cataluña, País Basc, València, Balears, Extremadura, i que està en ús entre la majoria dels metges d'atenció primària (https://www.imim.es/ofertadeserveis/software-public/regicor/).
 • WORKss per a dades de 1,5 milions d'afiliats a la Seguretat Social espanyola amb informació sobre mortalitat i incapacitat permanent des de 2004 i capacitat de vinculació de dades amb les històries clíniques.
 • Plataforma d'intercanvi de dades (DataShield) per a cohorts de naixement de la UE.
 • Plataformes de recollida de dades Teleform per a solucions de fluxe de treball de software d'extracció de dades de càncer, i diversos projectes a l'Hospital del Mar.
 • Plataforma nacional de compartició de dades (projecte SURBCAN) de Real World Data per a l'estudi de l'eficàcia i eficiència de l'atenció crònica de les pacients amb càncer de mama al SNS, utilitzant les vies reals d'atenció rebudes per aquestes pacients. 

-Avaluar l'impacte en el fluxe de treball i l'acceptació per part dels usuaris de la solució NAVIFY Tumor Board (NTBS) per a la preparació de Juntes Tumorals multidisciplinàries, una plataforma informàtica d'oncologia (Roche Diagnostics Information Solutions; Belmont, CA). Facilita l'extracció de dades clau dels sistemes de dades clíniques d'origen i presenta informació holística, rellevant i intuïtiva als clínics durant la preparació dels casos.

-Participació en el Consell Científic de la Ciutat de Barcelona com a membre invitat/fundador principal (Isabelle Anguelovski).

-Desenvolupar una base de dades basada en dades d'enquestes sobre els impactes en la salut de la gentrificació a Barcelona.

-Desenvolupar una base de dades basada en dades d'enquestes sobre la percepció dels espais verds i el benestar a Barcelona.

-Participar en el Pla de Salut Mental de la ciutat de Barcelona (Jordi Alonso).

Patents en explotació:

 • Títol: Risk markers for cardiovascular diseases (I). Autors: Jaume Marrugat; Roberto Elosua; Eduardo Salas; Sergio Castillo; Joan Salgado; José M. Ordovás. País: Nacional. Sota explotació: Sí, per Gendiag Exe, S.L. Sol·licitud # / Patent No: WO 2010/142713. Any 2010.
 • Títol: Risk markers for cardiovascular diseases (II). Autors: Jaume Marrugat; Roberto Elosua; Eduardo Salas; Sergio Castillo; Joan Salgado; José M. Ordovás. País: Internacional. Sota explotació: Sí, per Gendiag Exe, S.L. Sol·licitud No / Patent #: EP/09.06.09/EPA 09162329. Any 2010.
 • Títol: Risk markers for cardiovascular diseases (III). Autors: Jaume Marrugat; Roberto Elosua; Eduardo Salas; Sergio Castillo; Joan Salgado; José M. Ordovás. País: Internacional; Sota explotació: Sí, per Gendiag Exe, S.L. Sol·licitud No / Patent #: 10725412.0 - 122 PCT/ep2010058064. Any 2012.
 • Títol: Method and kit for detecting the risk of developing hypertension. Autors: José Manuel Fernández, Marta Tomás, Esther Vázquez, Mariano Sentí, Jaume Marrugat, Miguel Ángel Valverde. País: Internacional; Sota explotació: Sí, per Universitat Pompeu Fabra (UPF). Número: WO/2005/093096 -P200400883; Any: 24 March 2004.

Objectius educatius

 • Dirigir una sèrie d'activitats d'educació formal:

- Continuar i ampliar la nostra col·laboració activa en la formació de postgrau (Medicina, Biologia, altres Ciències de la Salut) Universitat Pompeu Fabra (UPF)-Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC).

- Consolidar el lideratge en la formació de postgrau en Salut Pública: Màster en Salut Pública (120 ECTS UPF-UAB), Màster en Prevenció de Riscos Laborals (UPC-UB-UPF), i Diploma de Postgrau en Salut Pública (30 ECTS).

- Continuar i ampliar la participació en els Programes de Residència d'Especialitats Mèdiques, com a part de les unitats docents de les especialitats mèdiques de Medicina Preventiva i Salut Púbica, i Medicina del Treball. La col·laboració amb altres programes inclou: European Educational Program in Epidemiology (EEPE), Màster en Ciències de la Infermeria, Màster en Infermeria Cardiològica, Llicenciatura en Biologia, Biotecnologia i Bioquímica, entre molts altres.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte