Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Epidemiologia de les drogués d'abús - Línies de recerca

Estimació de l’evolució de la incidència del consum d’heroïna i cocaïna a Espanya.

 • Investigadors: Domingo-Salvany A, Juan Francisco Correa, M Teresa Brugal, Josep Maria Suelves, Gregorio Barrio, Albert Sánchez-Niubò.
 • Metodologia: es tracta d’un estudi analític de les dades d’una base de dades existent recollides en el context d’un sistema d’informació estatal: l’indicador inicis de tractament del Sistema Estatal d’Informació sobre Toxicomanies (SEIT). Els consumidors d’opiacis i els de cocaïna que havien fet almenys un tractament en els centres adscrits al SEIT desde 1991 fins el 2005 van constituir la població d’estudi. Els registres del SEIT són anònims i des de l’any 1991 van permetre distingir entre els primers inicis de tractament i els subsegüents. Per a l’estimació de la incidència de consum de cada substància es van aplicar models log-lineals per reconstruir taules de freqüències incompletes d’inicis de consum pel fet de no estar dintre del període d’observació de l’estudi. Es va construir i analitzar la distribució del període de temps entre l’inici del consum i el primer tractament, anomenat “Període de Latència” (PL).
 • Resultats: L’evolució de la incidència de consum d’heroïna va mostrar el seu màxim entre 1979 i 1982 amb una taxa aproximada entre 2 i 3 individus / 1.000 habitants (IC95%: 2-3), després decreixé ràpidament fins 1993, més suaument fins 2002 i es mantingué estable fins el 2005. En canvi, amb la cocaïna, des de 1978 la incidència mostra un creixement lent, que es fa més ràpid a mitjans dels 90, arribant al 2004 a una taxa de 5 individus / 1.000 habitants (IC95%: 3-7). La distribució del PL ens mostra que el 50% de consumidors d’heroïna tarden menys de 3 anys en iniciar el seu primer tractament, mentre que el 50% dels de cocaína en tarden fins a uns 19 anys.
 • Status . S’han completat els anàlisis per les dues substàncies, presentat els resultats en congressos d’àmbit nacional i a l’Observatori Espanyol de Drogues així com al EMCDDA i s’estan preparant els manuscrits per a la publicació dels resultats.

Estudi de la validesa de les escales SDS, CAST i Abús-DSM-IV en joves consumidors de cannabis.

 • Investigadors: Antònia Domingo Salvany, Marta Torrens, Josep Maria Suelves, Magi Farré, Maria Jesús Herrero.
 • Objectius:
  • Validar tres escales adaptades en el marc de l’enquesta escolar espanyola per valorar la gravetat de consum de cannabis en els joves del nostre entorn.
  • Detectar trastorns psiquiàtrics amb criteris DSM-IV en consumidors joves de cannabis.
 • Metodologia: Es tracta d’un estudi transversal de 180 voluntaris sans entre 18 i 25 anys, consumidors de cannabis en els darrers 12 mesos. Se’ls administrarà la SDS (Severity Dependence Scale), la CAST (Cannabis Abuse Screening Test), el conjunt de preguntes d’Abús (5 preguntes que recullen els criteris DSM-IV d’abús) i la PRISM (Psychiatric Interview for Substance and Mental Disorders). A més s’estudiaran variables socio-demogràfiques, d’història toxicològica, i patrons de consum. S’analitzaran les característiques mètriques i el model conceptual dels qüestionaris. La Fiabilitat es valorarà amb el coeficient d’alfa de Cronbach i per al test-retest, l’índex de Kappa. La Validesa de constructe amb la prova de chi quadrat i per la validesa de criteri, l’Anàlisi de l’àrea sota la corba ROC i valors de chi2 per als diferents punts de tall de l’escala considerant els diagnòstics DSM-IV amb la PRISM com a patró or.
 • Resultats: NO DISPONIBLES.
 • Status: S’està entrevistant els joves.

Estimació de la evolució de la incidència del consum de cannabis i cocaïna a Espanya.

 • Investigadors: Antònia Domingo-Salvany, Josep Maria Suelves, Josep Fortiana, Albert Sánchez-Niubò.
 • Objectius
  • Estudi de l’evolució de la incidència de consum de cannabis a Espanya, a partir de dos fonts d’informació existents: A) les enquestes domiciliàries a població general sobre el consum de drogues (EDADES) i B) els inicis de primer tractament per deshabituació de cannabis extrets de l’indicador indirecte de tractaments de l’Observatori Espanyol sobre Drogues (OED). 
  • Estudi de l’evolució de la incidència del consum de cocaïna a Espanya a partir de A) EDADES.
 • Metodologia:
  • De les bases de dades de les enquestes d’EDADES (bianual entre 1997-2005) s’extraurà la informació corresponent als individus que hagin reportat consum de cannabis o cocaïna alguna vegada a la vida.
  • De la base de dades principal de tractaments de l’OED entre 1996 i 2005, es seleccionaran tots aquells individus que van iniciar per primera vegada a la seva vida tractament de deshabituació per cannabis com substància principal. Es requerirà l’any d’inici de consum de cannabis per a la construcció d’una nova variable: període de latència (PL) que és el temps en anys entre el inici del consum de la droga en estudi i el seu primer tractament.
 • Per a l’anàlisi:
  • (A) Es reconstruirà, per separat, la incidència anual per al consum de cannabis i la de cocaïna a partir de l’any d’inici de consum de les persones que declaren haver-les consumit alguna vegada a la vida. Es restabliran els pesos per a cada CCAA i dels grups d’edat i sexe que s’han tingut en compte en les diferents enquestes.
  • (B) Es pretén estimar la incidència de consum de cannabis general a Espanya mitjançant un model log-lineal de dues dimensions: anys d’inici de consum i anys de PL. Per estimar la incidència per CCAA's o per altres variables s’haurà d’estratificar la mostra. En aquest cas el model log-lineal segurament no serà factible i s’aplicarà el mètode Back-Calculation, on la incidència és estimada a partir de dades agregades per any d’inici de tractament i una distribució paramètrica del PL apropiada.
 • Resultats: NO DISPONIBLES.
 • Status: En fase de recollida de bases de dades

Contacte

Coordinadora:
Antonia Domingo(ELIMINAR)

Tel:
93 316 07 00

Fax:
93 316 07 97

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte