Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Avantatges fiscals de les donacions

Impost sobre societats

Els donatius, donacions i aportacions satisfets per subjectes passius de l'impost sobre societats a favor d'entitats sense ànim de lucre acollides al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, no tindran la consideració de despesa deduïble en la determinació de la base imposable de l'Impost sobre societats de l'entitat donant. No obstant això, els donatius, donacions i aportacions que es realitzin amb caràcter irrevocable, pur i simple, a favor d'aquestes entitats, donaran dret a practicar una deducció en la quota íntegra de l'impost (minorada en les bonificacions, deduccions per doble imposició i deduccions per incentivar determinades activitats), del 35% de la base de la deducció, amb el límit del 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats no deduïdes per insuficiència de quota líquida poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Impost sobre la renda de les persones físiques

Els donatius i donacions realitzades per subjectes passius de l'impost sobre la renda de les persones físiques físiques a favor d'entitats sense ànim de lucre acollides al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, tindran dret a deduir de la quota íntegra el 25% de la base de la deducció. Així mateix, donen dret a una deducció del 10% les quantitats donades a fundacions legalment reconegudes que rendeixin comptes a l'òrgan del protectorat corresponent, així com a associacions declarades d'utilitat pública, no compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002.

La base de la deducció per donatius, donacions i aportacions en els termes anteriorment comentats no podrà superar, amb caràcter general el 10% de la base liquidable de l'exercici. Tant a efectes de l'impost sobre societats com l'impost sobre la renda de les persones físiques, assenyalar que la base de la deducció és, en el cas de donatius dineraris, el seu import, i en el cas de donatius de béns o drets, el valor comptable que tinguessin en el moment de la transmissió i, si no, el valor determinat d'acord amb les normes de l'impost sobre el patrimoni.

Finalment, les deduccions per raó de donatius, donacions i aportacions deduïbles, realitzades a l'empara del règim de deduccions establert per la Llei 49/2002, hauran d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'entitat beneficiària, en la qual, a més del número d'identificació fiscal i dades d'identificació personal del donant i de l'entitat donatària, es faci constar el següent: 

  1. Menció expressa que l'entitat donatària es troba inclosa entre les regulades en l'esmentada llei. 
  2. Data i import del donatiu, quan aquest sigui dinerari. 
  3. Document públic o altre document autèntic que acrediti el lliurament del bé donat, quan no es tracti de donatius en diners.
  4. Destí que l'entitat donatària donarà a l'objecte donat en el compliment de la seva finalitat específica. 
  5. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació, sense perjudici del que estableixen les normes imperatives civils que regulen la revocació de donacions.

Així mateix, l'entitat perceptora ha de comunicar a l'Administració Tributària la relació de donatius rebuts que hagin donat lloc a l'emissió de certificats acreditatius de la corresponent deducció.

Contacte

Responsable de Recerca:
Marta López(ELIMINAR)

Tel:
93 316 05 76

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte